Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

CAPITOLUL VII

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASAIR

Secţiunea I. Adunarea Generală

 

ART. 46 (1) Conducerea ASAIR este asigurată de:


a.Adunarea Generală;

            b.Consiliul Director.

             (2) Controlul ASAIR poate fi asigurat de un Cenzor sau o Comisie de cenzori, după caz.

ART. 47 Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor asociaţi.

ART. 48 Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a.stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale ASAIR;

b.aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c.alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d.alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;

e.înfiinţarea de filiale;

f.modificarea Actului constitutiv şi a Statutului ASAIR;

g.dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h.orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

ART. 49 Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori.

ART. 50 Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării ei, în acest din urmă caz dacă:

a.se impune în mod necesar modificarea statutului;

b.apar situaţii care afectează existenţa asociaţiei;

c.la cererea scrisă a unui număr de cel puţin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot.

ART. 51 Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziţia participanţilor materialele supuse dezbaterii.

ART. 52 Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

ART. 53 La Adunarea Generală participă:

a.membrii fondatori;

b.membrii asociaţi;

c.membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

d.membrii simpatizanţi, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

e.alţi invitaţi, fără drept de vot.

ART. 54 În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

ART. 55 Asociaţii care într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici  la vot. În caz contrar, vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate ASAIR, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

ART. 56 Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor au loc o data la doi ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le urmează.

ART. 57 Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii asociaţi.

ART. 58 Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la art. 57, Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

ART. 59 Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.

ART. 60 Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul ASAIR sau de pe site-ul ASAIR.

ART. 61 Adunarea Generală este condusă de Preşedintele ASAIR sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte, împuternicit de Preşedinte.

ART. 62 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei, în acest caz hotărârea fiind luată cu o majoritate de patru cincimi din numărul membrilor Adunării Generale.

ART. 63 Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului ASAIR pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre membrii cu drept de vot care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 

Secţiunea II. Consiliul Director

 

ART. 64 Consiliul Director al ASAIR asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

ART. 65 Consiliul Director al ASAIR este constituit din 5 (cinci) persoane, astfel:

a.1 Preşedinte;

b.3 (trei) Vicepreşedinţi;

c.1 Secretar.

ART. 66 Membrii Consiliului Director se aleg prin vot nominal şi secret, de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din votul membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală, pentru un mandat de 2 ani.

ART. 67 În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

ART. 68 În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 45 de zile calendaristice, demisia operând la data împlinirii preavizului.

ART. 69 Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot decide excluderea membrilor asociaţiei sau revocarea membrilor Consiliului Director al Asociaţiei.

ART. 70 Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

ART. 71 Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

ART. 72 În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a.prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei;

b.încheie acte juridice în numele şi pe seama ASAIR;

c.aprobă organigrama şi strategia de personal ale ASAIR;

d.elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al ASAIR;

e.îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

ART. 73 Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate ASAIR, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

ART. 74 Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului ASAIR pot fi atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit  dispoziţiilor legale în vigoare.

ART. 75 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

ART. 76 Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

ART. 77 Convocarea Consiliului Director se face de către preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.

ART. 78 Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

ART. 79 Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

ART. 80 Presedintele are urmatoarele aributii:

a.asigură conducerea operativă a ASAIR între şedinţele Consiliul Director;

b.convoacă şi prezidează lucrările Consiliului Director;

c.aprobă măsurile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

d.încheie si desface contracte de muncă sau voluntariat, fiind asistat de către Consiliul Director;

e.aprobă cheltuielile curente, administrative şi de protocol;

f.propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

g.reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, avand drept de semnatura si de utilizare a stampilei ASAIR;

h.poate delega o parte din atributiile sale vicepresedintilor.

ART. 81 Vicepreședinții au următoarele atribuţii:

a.exercită atribuțiile președintelui în lipsa acestuia;

b.participă activ la şedinţele Consiliului Director;

c.propun programele şi strategia anuală pentru atingerea obiectivelor ASAIR;

d.pun în practică programele adoptate de către Consiliul Director;

e.coordonează activitatea membrilor ASAIR implicaţi în programe distincte;

f.redactează proiectul raportului anual;

g.sunt responsabili pentru strângerea de fonduri şi pentru redactarea cererilor de finanţare.

ART. 82 Secretarul are următoarele atribuții :

a.participă activ la şedinţele Consiliului Director;

b.ţine evidenţa membrilor ASAIR şi înregistrează cererile de înscriere sau retragere din ASAIR;

c.se îngrijeşte de strângerea cotizaţiilor şi ţine evidenţa acestora;

d.întocmeşte procesele verbale ale Adunărilor Generale;

e.elaborează şi supune aprobării Consiliului Director regulamentul de ordine interioară al serviciilor de specialitate şi atribuţiile personalului.

 

Secţiunea III. Controlul financiar

 

ART. 83 Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor. Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Dacă asociaţia are mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

ART. 84 Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, la convocarea Preşedintelui, va controla exerciţiul financiar. Se vor verifica operaţiunile financiar – contabile, ţinerea contabilităţii şi casa. Rezultatul activităţilor va fi consemnat într-un raport scris, care va fi prezentat Adunării Generale. Raportului îi va fi anexat procesul-verbal al şedinţei de Adunare Generală.

ART. 85 Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

ART. 86 Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.

ART. 87 Comisia de cenzori poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.


Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

Warning: getimagesize(images/stories/sigla_ap.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336

Warning: getimagesize(images/stories/monitoruloficial1.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/smartresizer.php on line 336
Afilieri

sigla AP

Parteneri proiecte

sigla medieval     sigla marktwain

sigla atelierfoaieverde    ampm

sigla facultateadeistorie   sigla mjb

logo ViitorPlus Small    APADOR CH bun-300x300 copy copy

sigla centrulculturalgorj

Parteneri financiari

afcn1

   bragadiru         spciii1

trident1 huttnes1

eeusoft1 alfaromtrans-ro1

MonitorulOficial1 lamad1

delta1

Doneaza

Doneaza

Comunitate

Facebook